آموزش
1402/7/9 یکشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان پیام نور
تاریخ حذف و اضافه نیمسال اول(مهر) 1403-1402
تاریخ حذف و اضافه نیمسال اول(مهر) 1403-1402
 
🔺 بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه کلیه دانشجویانی که انتخاب واحد نموده اند قادرخواهند بود از تاريخ هشتم لغایت بیستم مهر ماه  نسبت به حذف و اضافه دروسي كه در ترم جاری ثبت نموده اند اقدام نمایند.
 
🔺 بنابراین در این بازه کلیه دانشجویان می توانند نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:
 
🔹 انتخاب واحد
🔹 اضافه کردن درس و یا دروس مورد نظر
🔹 حذف نمودن درس و یا دروس مورد نظر
🔹 رفع خطاهای احتمالی
🔹 جابجایی دروس و یا گروه های درسی مورد نظر
🔹 رفع تداخل کلاسی و یا امتحانات پایان ترم
 
⚠️ توصیه می گردد کلیه دانشجویان در بازه حذف و اضافه نسبت به بررسی انتخاب واحد خود در سیستم جامع گلستان به آدرس http://reg1.pnu.ac.ir/home/Default.htm اهتمام ورزند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir