1395/6/15 دوشنبه رشته های دایر در دانشگاه

رشته های موجود در دانشگاه پیام نور واحد پل سفید

ردیف نام رشته
1 حسابداری
2 مدیریت دولتی
3 علوم تربیتی
4 علوم ورزشی
5 جامعه شناسی
6 مهندسی کامپیوتر
7  فقه و مبانی حقوق اسلامی