1395/6/25 پنجشنبه معرفی رئیس واحدآقای مسلم خالقی

دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 
عضو دوره اول و دوم شورای اسلامی مرکز شهرستان سوادکوه
مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور واحد پل سفید
مدرس مدعو و ضمن خدمت فرهنگیان

بيشتر